QUY ĐỊNH NỘI DUNG CŨNG NHƯ PHẠM VI BÀI VIẾT.

Tất cả những bài viết phải là tác phẩm tự tay viết.

Tác phẩm phải chưa gửi hãy đăng tải trên bất kỳ trang nào.

Tác phẩm phải đạt từ 200 ký tự trở lên

Nội dung tác phẩm phải lành mạnh trong sáng.

Mỗi thành viên chỉ được gửi 1 bài viết / 1 ngày

Thành viên phải chia sẻ bài viết của mình 

Đặc biệt tác phẩm không được bôi nhọ danh dự đạo đức nhân phẩm bất kỳ cá nhân tổ chức nào. Tất cả phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Tác phẩm không được mang tính phân biệt đối xử, kỳ thị vùng miền, dân tộc và phải tuân thủ pháp luật và hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

CÁC QUY ĐỊNH TRÊN NHẬT KÝ TODAY

  1. Hướng dẫn đăng ký làm cộng tác viên
  2. Hướng dẫn đăng bài viết
  3. Quy định các bài viết và thể loại
  4. Cách tính nhuận bút cho mỗi thành viên
  5. Quy trình xét duyệt bài viết
  6. Meo tăng nhận bút cho mỗi bài viết