Thoát[X]

co xanh Archive

Kết thúc…

( Blog tam su ) Kết thúc là hết chăng? Riêng tôi cho rằng kết thúc là bắt đầu cho một cái mới. Giống như người đời nói: thất bại là mẹ thành công. Kết thúc …
wau